Math 099 Homework Assignments

 

             Homework 1 (due on April 13, Thursday)
                           (
2.7)  12, 14, 16, 20, 24, 25, 26, 30, 32, 36, 38, 40, 42 
                           (
3.1)  10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26

 

             Homework 2 (due on April 18, Tuesday)
                           (3.2)  8, 10, 12, 16, 18, 24, 28, 36, 40, 44 
                           (3.3)  6, 10, 12, 14, 18, 20, 34, 38, 40, 44

 

             Homework 3 (due on April 20, Tuesday)
                           (3.4)  6, 10, 12, 16, 20, 22, 32, 34 
                           (5.1)  10, 16, 18, 21, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 54, 56, 60

 

             Homework 4 (due on May 2, Tuesday)
                           (5.2 10, 12, 14, 16, 22, 24. 28  
                           (5.3 2, 4, 8, 12, 16, 18, 20, 24, 28, 30, 32, 38, 42, 44, 50

 

             Homework 5 (due on May 11, Thursday)
                          (5.4 10, 12, 18, 22, 24. 30, 34  
                          (5.5 10, 16, 22, 28, 30, 34
                           (5.6) 12, 14, 28, 40, 41, 46, 50

 

             Homework 6 (due on May 18, Thursday)
                          (6.1) 9, 11, 13, 21, 23, 29, 39, 41, 45, 49, 53, 55, 59, 61, 65, 69, 75, 77, 81  
                          (6.2) 7, 9, 13, 21, 23, 27, 31, 35, 43, 49, 51, 55, 59, 63, 65, 67, 71, 75, 79

 

             Homework 7 (due on May 25, Thursday)
                          (6.3 9, 15, 23, 27, 35, 39, 41, 45, 47, 55, 63  
                          (6.4 15, 19, 23, 29, 37, 43, 45, 49
                           (6.5
 9, 13, 15, 19, 21, 45, 47, 55, 59, 63

 

             Homework 8 (due on June 1, Thursday)
                           (6.6)  11, 13, 17, 23, 25, 31, 33, 39, 63, 69, 71  
                           (6.7)  11, 13, 15, 17, 41, 45, 51
                           (7.1)  3, 7, 11, 29, 31, 33, 41, 42, 47

 

             Homework 9 (due on June 8, Thursday)
                           (7.2)  9, 12, 25, 49, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65